Obowiązek informacyjny

 Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest przedsiębiorstwo Karolina Dobska-Mańko Logos Architektura  Umysłu w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 65, telefon do kontaktu 695 122 966
  2. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:
  1. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów zawartych w umowie.
  2. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedsiębiorstwo  współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.